Финансов речник

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

 

A

Авторизация на транзакцИяАвторизацията е процес, при който в момента на извършване на транзакция с картата се проверява възможността за нейното одобрение от банката-издател. Искането за авторизация се одобрява или отхвърля след проверка на набор от данни за картата: наличие на достатъчна сума по сметката при дебитни карти или разрешен кредитен лимит при кредитните карти, размер на разрешените за дадена карта дневни и седмични транзакционни лимити, валидност на картата, валидност на ПИН кода - ако се изисква въвеждане на ПИН код.

При успешна /одобрена/ авторизацията средствата само се блокират по картата и намаляват оставащата разполагаема наличност по нея. Това обаче не води до директно осчетоводяване на сумата по сметката на картата. Много често осчетоводяването се извършва в рамките на следващия работен ден или до 4-5 дни.

Авторизационен центърВ най-общия смисъл авторизационният център одобрява или отказва дадена транзакция или дава отговор на запитване за нефинансови операции с нея /напр. при справка за наличност по карта, справка за последни 5 транзакции и др./. При всяка транзакция авторизационният център изпраща отговор към терминалното устройство /АТМ или ПОС/ дали картата:

• има достатъчна наличност за извършване на транзакцията

• е валидна

• е активна или блокирана

• трябва да се задържи или не

В България някои банки ползват собствена авторизационна система или авторизационен център БОРИКА /Борика-Банксервиз АД/.

Активна картаСъстояние на картата, което позволява извършване на транзакции с нея.

Акцептираща банкаБанка, която приема плащания с карти на банкомат, ПОС терминал, импринтер или други устройства.

АТМAutomated Teller Machine (ATM) или банкомат, както е по-известен като наименование в България, представлява електронен терминал, на който могат да се теглят пари в брой. В зависимост от технологичните настройки повечето банкомати предлагат възможности: да се променя ПИН-код на картата, справка за последни 5 транзакции, да се проверява наличност по картата, да се прехвърлят суми и други функции /като плащане на периодични сметки и сметки към търговци и др./. Някои видове терминали предлагат и услугата „внасяне на пари“.

 

Б

БанкоматПознат също като АТМ (Automated Teller Machine). Представлява електронен терминал, на който могат да се теглят пари в брой. В зависимост от технологичните настройки повечето банкомати предлагат възможности: да се променя ПИН-код на картата, да се проверява наличност по картата, справка за последни 5 транзакции, да се прехвърлят суми и други функции /като плащане на периодични сметки и сметки към търговци и др./. Някои видове терминали предлагат и услугата „внасяне на пари“.

Банкова картаВ общия случай представлява пластмасова карта, върху която е записана информация по електронен начин и която се използва многократно за теглене на пари в брой и плащания на стоки и услуги. Чрез картата клиентът получава достъп от разстояние до банковата си сметка или до предоставен му от банката финансов ресурс под формата на овърдрафт по картата или кредитен лимит /за кредитните карти/.

БЕЗКОНТАКТНА ДЕБИТНА КАРТА

• Безконтактния метод на плащане се осигурява от допълнително вградени микрочип и антена в картата, които позволяват плащане с картата само чрез доближаването й до съответния безконтактен четец.

• Определени плащанията за малки суми (например обекти за бързо хранене) е възможно да се осъществяват без да се въвежда ПИН код. Безконтактно плащане може да се осъществи и за по-голяма сума, но тогава ще бъде необходимо въвеждането на Вашият ПИН код.

• Транзакция с PayPass карта може да се извърши само при търговци чиито терминали могат да приемат този вид плащане. Терминалите обикновено са обозначени със специален символ  или  

  За да бъде извършена транзакцията е необходимо само да допрете картата до четеца. Продължителен звуков сигнал ще ви извести за успешната операция.

•  В случай, че терминалът не разполага с безконтактен четец, транзакцията ще се осъществи по обичайния начин – чрез прочитане на чипа или магнитната лента на картата.

Блокирани суми от авторизации

Авторизирани, но все още неотразени като реални движения по картовата сметка транзакции. С тяхната сума се намалява разполагаемата наличност по сметката до момента на тяхното осчетоводяване или до тяхното освобождаване след изтичане на определения от издателя период.

БИН на картаБИН е Банков идентификационен номер. БИН представлява първите 6 цифри от номера на картата. Всяка банка за всеки вид карта има уникален БИН.

Блокирана картаСтатус, при който е невъзможно да се извършват транзакции чрез картата. Дадена карта може да бъде блокирана в резултат на различни причини: въведен три поредни пъти грешен ПИН код, задържане на картата от банкомат, блокиране поради кражба или загуба на картата и др.

БОРИКАБОРИКА е национален картов оператор, съкращение от "Банкова организация за разплащания, инициализирани с карти". БОРИКА обслужва редица български банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях, като:
• авторизира плащанията, извършени с местни дебитни, международни дебитни и кредитни карти, издадени от български банки
• персонализира картите, издавани от български банки
• извършва нетиране на междубанковите плащания, инициирани чрез карти, и изпраща резултатите за сетълмент в Българска народна банка
• осъществява връзката между българските банки и международните картови организации MasterCard, Visa, American Express
• тества и сертифицира банкомати и ПОС терминали.

 

В

Виртуален ПОС терминалСофтуерно дефиниран банков терминал предоставен на интернет търговец за приемане на плащания от него с дебитни и/или кредитни карти чрез електронен магазин.

Валидност на картаВиж. Срок на валидност на карта

 

Г

 

Д

Дебитни картиДебитните карти са сигурна и удобна алтернатива на парите в брой. Предоставят достъп до банковата Ви сметка навсякъде и по всяко време чрез използване на АТМ-и за теглене на пари в брой или на ПОС терминали при покупки в търговските обекти. Употребата на картата е защитена от Персонален Идентификационен Номер (ПИН). Използваните суми се удържат директно от наличността по сметката Ви, т.е. ползвате собствени средства и не заплащате лихви. Дебитните карти се издават само от банки.

Допълнителна дебитна картаПри този тип карти картодържателят е лице, различно от титуляра на сметката.

Картата се издава по искане на титуляра на картовата сметка на друго лице, като той може да определя и транзакционни лимит за допълнителната карта. Необходимо условие за издаване на допълнителна карта е по сметката да има основна карта. Всички транзакции с допълнителна карта, съответните такси и комисиони, свързани с тях, се осчетоводяват по сметката на титуляра.

 

Е

Ембосирани данниДанните, изписани върху картата с релефни букви.

Ж

З

 

И

Извлечение по картова сметкаИнформация в електронен или хартиен формат за движенията по картова сметка за фиксиран период. Включва информация за транзакциите /дата на транзакция и дата на осчетоводяване/ и начален/краен баланс по картата за конкретния период.

ИмпринтерИмпринтер е устройство за снемане на механичен отпечатък на персонализационните данни, ембосирани върху банковата карта. Този метод на приемане на картови данни се изполва при липса на електронен канал за връзка между търговеца и обслужващата го банка.

Трансферът на средства между картодържател и търговец се извършва чрез попълване от търговеца на т.нар. слип за продажба и изпращането му, заедно с отпечатъка от картата, за обработка в банката, обслужваща търговеца.

Понастоящем разплащането чрез импринтер се използва от някои големи вериги хотели и рент-а-кар компании като резервен вариант, в случай че ПОС терминалът не работи поради технически или комуникационни причини. Плащането чрез импрентер е остаряла форма и не се препоръчва.

Й

 

К

КартодържателФизическо лице, на което банката е издала банкова карта. Името на картодържателя е отпечатано върху лицевата страна на картата.

КЕШ - БЕК НА ПОС ТЕРМИНАЛ ПРИ ТЪРГОВЕЦ (CASH - BACK)

CashBack e услуга, която дава възможност на картодържателя  при определени търговци в България да изтегли малка сума пари в брой от картата си, когато пазарува на ПОС терминал при търговец, например хранителни стоки от супермаркета. Това е удобен начин за теглене на малки суми в брой, без да е необходимо клиентът да търси банкомат. За да се ползва услугата, е необходимо банката издател на картата и банката на търговеца да са разрешили този тип транзакции както за картата, така и за терминала. Разрешеният лимит за теглене на суми при пазаруване при търговец за България е до 50 лева на транзакция. Покупката и сумата, която клиентът желае да изтегли на касата на търговеца минават като една транзакция.

Кредитен лимит по карта

Използва се при кредитните карти и представлява максималната сума от отпуснатия кредит, която може да бъде ползвана с дадената карта.

Кредитна картаКарта, чрез която картодържателят ползва за разплащане предварително отпуснат от банката кредитен лимит, до размера на който може да прави транзакции.

Кредитните карти са свързани с усвояването на средства от револвиращ кредит, отпуснат на картодържателя. Те осигуряват гъвкавост, позволявайки задълженията да се погасяват изцяло, частично или на вноски, разпределени в определен период от време. Ако решите да не извършвате пълно погасяване всеки месец, от Вас ще се изисква да превеждате поне минимална месечна погасителна вноска и ще дължите лихви върху непогасената сума по кредитната си карта.

 

Л

Лимити за транзакции /Транзакционни лимити/Наложени като ограничение максимални стойности за сума и брой на транзакциите, извършвани с банкова карта за определен период от време. Лимитите могат да се определят за 1 транзакция, за 24 часа и за 7 дни. Тези лимити могат да се дефинират за теглене в брой или за плащане при търговци, както и общи такива.

 

М

Метод за активиране на картаСпецифичните действия, водещи до активиране на дадена карта. Те могат да бъдат: на АТМ, на ПОС терминал, по телефона, чрез интернет, лично, при зареждане и др. Всяка банка задава свой метод за активиране на дадена карта, който може да бъде различен за различните картови продукти, предлагани от нея.

Магнитна лентаЛента, прикрепена към гърба на кредитна или дебитна карта, която съдържа записана по електронен метод информация за картата, картодържателя и срока на валидност на картата.

Международна дебитна или кредитна картаКарта, която може да се използва както в страната, така и в чужбина.

Местна банкова карта /национална/Карта, която може да се използва само в страната, в която е издадена.

Минимален неснижаем остатъкМинимален неснижаем остатък по картова сметка е сумата, която е блокирана по картовата сметка, докато съществува картата. Минималният остатък не е такса, а само блокирана сума. След като изтече срокът на валидност на картата тази сума се разблокира. Минималният остатък се включва в салдото по сметката, но се приспада от сумата, която може да се ползва с картата. Банките обикновено залагат минималния неснижаем остатък с цел при осчетоводяване на дадени транзакции от предходен ден да поеме разхода за цената на тази транзакция.

 

Н

 

О

Овърдрафт по картова сметкаОтпуснат револвиращ кредитен лимит по карта. Овърдрафтът няма погасителен план или фиксирани ежемесечни вноски. Клиентът внася и тегли неограничено и когато пожелае в рамките на отпуснатия размер на овърдрафта. За разлика от другите потребителски кредити, лихва се начислява само върху ползваната част от овърдрафта.

Честа практика в България е по сметката на дебитните карти да се отпусне овърдрафт срещу обезпечение трудово възнаграждение.

Основна дебитна картаКарта, издадена на лице, което е титуляр /притежател/ на картовата сметка, т.е. картодържателят и титулярът на сметката са едно и също лице.

Оспорено плащане /Chargeback/Процес, при който се оспорва дадена транзакция с банкова карта и има финансово изражение.Иницииране на оспорено плащане в общия случай се извършва по искане на картодържателя пред банката-издател на картата, посочвайки основателна причина за това. Оспорването се извършва от банката-издател към акцептиращата банка, която обслужва съответния терминал и/или търговец.

Онлайн терминалТерминал, работещ в режим реално време. При него информацията за транзакция с карта се изпраща в момента на извършването й, като изисква авторизация за всяка транзакция.

Офлайн терминалТерминал, при който при извършване на транзакция тя не се авторизира в момента на транзакцията. Терминалът обикновено прочита и съхранява информация за картата и транзакцията и на по-късен етап изпраща информация до банката-издател на картата за нея.

 

П

ПИН код - Персонален Идентификационен Номер (PIN CODE)Секретен код, свързан с дадена банкова карта, който се проверява всеки път при теглене на пари от АТМ, както и на някои търговски терминали.

ПИН кодът е най-малко четирицифрен и служи за идентификация на картодържателя при използване на картата. Кодът е известен само на картодържателя и не трябва да се съобщава на никого. Банката-издател и БОРИКА нямат информацията за ПИН кода на картата. При забравен ПИН код е необходимо клиентът да се свърже с клона-издател на картата и да заяви нов ПИН код или нова карта и ПИН.

Подновяване на картаПерсонализиране на нова пластика за даден картодържател, притежаващ карта с изтичаща или изтекла валидност. Новата карта притежава характеристиките на старата карта, но е с нова дата на валидност.

ПОС терминал /терминално устройство ПОС/Устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги при търговец или се получават пари в брой при използване на банкова карта. Чрез ПОС терминала се прочита информацията, съдържаща се в магнитната лента или чипа на картата, и се изисква потвърждение /авторизация/ за извършване на транзакцията от авторизационен център.

Презентмънт /Presentment/Счетоводната операция която се изпраща от акцептиращата банката до банката издател на картата, на базата на която ще се осчетоводи дадена сума се нарича "PRESENTEMENT". Чрез презентмънта банката, приемаща плащания с карти /акцептиращата банка/, изисква парите по дадена транзакция от банката, издател на банковата карта. При получаване на презентмънт банката-издател задължава сметката на клиента и разблокира сумата, блокирана чрез авторизацията /в случаите когато е била на лице такава/.

Предплатена картаПлатежна карта, която е предварително заредена с определена сума пари, с която могат да се извършват плащания. Примери за предплатени карти са картите за подаръци и картите за пътувания.

Преиздаване на картаПроцесът на персонализиране на нова банкова карта за картодържател, чиято карта е била открадната, изгубена, физически повредена или за която клиентът е забравил ПИН кода. Преиздадената карта има същите характеристика като старата, но е с нова дата на валидност.

 

Р

Разполагаема наличностСумата, която е на разположение да бъде използвана посредством картата от картодържателя. Представлява средствата по сметката, намалени с блокираните суми от авторизации и минималния неснижам остатък, когато банката е определила такъв.

 

ССмарт картаПри банковите карти това е популярно нарицателно за чип банкова карта.

Срок на валидност на картаЗададен от банката-издател период, през който банковата карта може да бъде използвана. Срокът на валидност е посочен върху всяка банкова карта и е до 24 ч. на последния ден от изписания на съответната карта месец и година. Обикновено картите са с валидност от 1 до 3 години в зависимост от техния вид и се определят по преценка на всяка банка-издател.

Сума за картови операцииСума за картови операции показва каква е максималната сума от картовата сметка, разполагаема с дебитната Ви картата. Сумата може да е “реалната наличност по сметката” или всяко друго положително число. Ако изберете “реалната наличност по сметката”, то ще имате достъп до цялата наличност по сметката само чрез използване на дебитната си карта на банкомат, ПОС-терминал или виртуален ПОС-терминал и няма да може да извършвате касови операции и преводи от сметката. Ако посочите конкретна стойност и по сметката има повече пари, отколкото е сумата за картови операции, то остатъкът от парите може да се изтегли на каса, да се използва за преводи и други банкови операции.

 

Т

Такси по картиРазноските, свързани с използване на картата или картовата сметка. Таксите могат да бъдат заложени на база конкретно събитие (напр. такса за теглене от АТМ) или да се събират на определен период.

ТърговецМястото (най-често магазин, в т.ч. и онлайн магазини), където се извършват покупки с карта.

Транзакция /картова транзакция/Извършване на операция чрез банкова карта като: теглене на пари в брой от банкомат или ПОС терминал, плащане на стоки и услуги в търговски обекти или в iнтернет, плащане на стоки и услуги по телефон, плащане на стоки и услуги от банкомат, прехвърляне на суми между сметки и карти.


У

Умна картаВижте „чип карта“.

 

Ф

Фирмена картаКарта, която е издадена по фирмена банкова сметка. На лицето на картата се изписва името на картодържателя /служител или собственик на фирмата/ и името на фирмата.

Х

 

Ц

 

Ч

Чардж картиТип кредитни карти, при които балансът по картата трябва да се погасява изцяло ежемесечно в рамките на няколко дни след издаване на месечното извлечение.

Чип банкова картаБанкова карта с вграден електронен чип, изпълняващ функции като магнитната лента. Често чип картите имат едновременно с това и магнитна лента, но има и изключения. Чипът предоставя възможност да се запишат повече данни върху него /напр. за възможни промоции, в които клиентът да участва чрез извършените от него транзакции и др./ и възможности за вграждане на повече приложения в него /например една и съща пластика може едновременно да служи като дебитна и като кредитна карта или към банковата информация да има записана и небанкова информация, напр. медицински картон на лицето/.

 

Ш

 

Щ

 

Ъ